Selecteer een pagina

Dossierbeheer en emailverkeer
Gedurende de behandeling wordt een digitaal dossier bijgehouden door Psychologie Praktijk Georgina Versteeg (GV). Het is wettelijk verplicht door de WGBO (De Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst) dat een behandelende therapeut een dossier aanlegt. Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Zie hier wat de wet inhoudt voor Psychologie Praktijk GV.

Je hebt het recht je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Ouders hebben recht op inzage in het dossier van hun kind wanneer het kind jonger is dan 16 jaar. Voor inzage kun je een afspraak maken. Ook kun je een kopie van je dossier ontvangen. Wettelijk gezien dient een dossier 20 jaar bewaard te blijven, daarna worden alle gegevens vernietigd (bij kinderen telt dit vanaf het 18e levensjaar). Op verzoek kan je het dossier ook eerder, zelfs onmiddellijk, na beëindiging van de behandeling worden vernietigd.

De gegevens uit het dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
Om andere zorgverleners te informatie, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een ander behandelaar. Dit gebeurt alleen met expliciete toestemming van de cliënt.
– Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid.
– Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
– Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administrateur, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen.

De veiligheid van email verkeer is volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gegarandeerd. Wanneer je mailt ga ik er vanuit dat ik je ook mag antwoorden per e-mail en dat er dus wederzijdse instemming is om op deze manier te communiceren. Indien je privacygevoelig materiaal aan mij wil versturen stuur dit naar: georginaversteeg@protonmail.com.

Informatie en toestemming bij kinderen en jongeren
Om goede beslissingen te kunnen nemen over een behandeling is het belangrijk dat ouders en kinderen goede informatie krijgen. Conform de WGBO bepaalt de behandelaar wie recht heeft op informatie en wie toestemming moet geven voor behandeling. Dit is afhankelijk van de leeftijd van het kind of de jongere:

  • Kinderen tot 12 jaar
    De ouders krijgen volledige informatie. Op basis daarvan kunnen zij beslissingen nemen over de behandeling van hun kind. Ook krijgt het kind altijd op een duidelijke en begrijpelijke manier uitleg.
  • Kinderen van 12 tot 16 jaar
    Zowel het kind als de ouders hebben recht op informatie. Beiden moeten toestemming geven voor behandeling.
  • Jongeren vanaf 16 jaar
    Vanaf 16 jaar mogen jongeren zelfstandig beslissen over de behandeling. De jongere heeft daarbij recht op informatie en geeft zelf toestemming. De toestemming van de ouders is niet meer nodig.

Toestemmingsverklaring gescheiden ouders
Indien ouders gescheiden zijn en je beiden gezag hebben over een kind dat jonger is dan 16 jaar, dan kan de hulpverlening pas starten wanneer beide ouders daar toestemming voor geven. Dit is wettelijk vastgelegd.

Meldcode
Vanaf 1 juli 2013 is de wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van kracht. De wet stelt het gebruik van de meldcode verplicht voor professionals bij (mogelijke) signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. De meldcode bestaat uit een stappenplan, waarin staat wat je als professional moet doen bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Doel van de wet is niet het melden maar hulp op gang krijgen.

Cookiesbeleid

Psychologie Praktijk GV gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die hier gebruikt worden zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan er hiermee de website geoptimaliseerd worden. Je kunt je afmelden voor cookies door je internet browser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.